Word of Life Church Los Angeles celebrating Thanksgiving.

Dear Brothers and Sisters in Christ, Dear Friends,

Today is a special day. Today, we celebrate together this wonderful holiday - the Thanksgiving.

I would like to thank all of you for being a part of our big family. Even though, we ought to have thankful hearts every day of our lives, but today we need to have even more hamble and thankful hearts towards each other and our Lord Jesus Christ.

And, as king David sang in Psalm 95:1-4: "Come, let us sing for joy to the Lord; let us shout aloud to the Rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him".

Happy Thanksgiving!
Pastor Ruben — celebrating Thanksgiving Day.
... See MoreSee Less

1 week ago

«Ամեն մեկն ունի գործ և դրա վարձքը: Գործ արա Տիրո՛ջ համար»: (1 Կոր 3:8)

"У каждого есть труд и награда за него. Трудитесь для Господа!"
(1-Кор 3:8)
... See MoreSee Less

2 weeks ago

«Ամեն մեկն ունի գործ և դրա վարձքը: Գործ արա Տիրո՛ջ համար»: (1 Կոր 3:8)

У каждого есть труд и награда за него. Трудитесь для Господа! 
(1-Кор 3:8)

Word of Life Church Los Angeles added a new photo. ... See MoreSee Less

3 weeks ago

«Որքա՜ն կարևոր է անկախ ամեն ինչից շարունակել սիրել Քրիստոսին և հետևել Նրան» (Հով.21:17-19)

"Как важно не смотря ни на что продолжать любить Христа и следовать за Ним."
(Иоан 21:17-19)
... See MoreSee Less

4 weeks ago

«Որքա՜ն կարևոր է անկախ ամեն ինչից շարունակել սիրել Քրիստոսին և հետևել Նրան» (Հով.21:17-19)

Как важно не смотря ни на что продолжать любить Христа и следовать за Ним. 
(Иоан 21:17-19)

We are saddened to hear that Johnny Foglander won't be joining us this Sunday. Due to his absence, Monday's and Tuesday's leaders meeting will not take place as well. ... See MoreSee Less

4 weeks ago

We are saddened to hear that Johnny Foglander wont be joining us this Sunday. Due to his absence, Mondays and Tuesdays leaders meeting will not take place as well.

«Երջանիկ է նա, որ չի՛ գնում, չի՛ կանգնում, և չի՛ նստում այնտեղ որտեղ պետք չի: (Սաղ. 1)

"Счастливый тот, кто не ходит, не стоит и не сидит- там где не надо." (Пс 1)
... See MoreSee Less

1 month ago

«Երջանիկ է նա, որ չի՛ գնում, չի՛ կանգնում, և չի՛ նստում այնտեղ որտեղ պետք չի: (Սաղ. 1)

Счастливый тот, кто не ходит, не стоит и не сидит- там где не надо. (Пс 1)