Let Us Remember What Christ Has Done For Us

Հրավիրում ենք բոլորին այս երեկո անցկացնելու աղոթքի, փառաբանության և հաղորդության մեջ` նշելով մեր Տեր Հիսուսի խաչելությունը և հաղթանակը:

We invite everyone to join us tonight for a prayer, worship and communion service remembering the crucifixion and victory of our Lord Jesus.

The event is finished.