Word of Life Church – Կյանքի Խոսք Եկեղեցի

Join us for fasting and prayer for ARMENIA on Monday, April 30. Prayer at the church building at 7:00 pm.

Միացեք մեզ ծոմի և աղոթքի ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ համար՝ երկուշաբթի, ապրիլի 30-ին: Աղոթքի հավաքույթը եկեղեցու շենքում ժ. 19:00ին:

The event is finished.